Menu Zamknij

Obowiązek Informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Grupa Katharsis Sp. z o.o.
ul. Kórnicka 24
61-141 Poznań

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe, pod którymi można się skontaktować z Administratorem:

e-mail: sekretariat@katharsis.poznan.pl
tel. 881 551 771.

3. Pani/Pana dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych, przetwarzane będą w celu:

 • zapewnienia opieki zdrowotnej, ochrony stanu zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych, leczenia, terapii oraz profilaktyki zdrowotnej i diagnozy medycznej;
 • medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy;
 • utrzymania, zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa usług i systemów opieki zdrowotnej (w tym teleinformatycznymi);
 • ustalenia tożsamości pacjenta, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia, jak również weryfikacji tożsamości pacjenta i ww. danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. poprzez infolinię, e-rejestrację);
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
 • realizacji praw pacjenta, w tym odbieranie i archiwizacja oświadczeń pacjenta, w tym takich, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie zdrowia;
 • kontaktu pod podanym numerem telefonu czy adresem email w sprawach dotyczących wizyt, zabiegów i badań;
 • wystawiania dokumentów księgowych za wykonanie usługi;
 • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony praw Administratora.

4. Przetwarzane dane należą do następujących kategorii:

 • dane pacjentów, w tym: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, płeć, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i pobytu, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa (w szczególności: opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki, informacje o stanie zdrowia, jak również informacje o nałogach, preferencjach seksualnych, dane genetyczne), nr telefonu, adres email, a także identyfikatory i uprawnienia w systemach informatycznych (e-rejestracja, e-wyniki), 
 • dane przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona całkowicie lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, w tym: nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres email, identyfikatory i uprawnienia w systemach informatycznych (e-rejestracja, e-wyniki), 
 • dane osób, które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej, w tym: imię, nazwisko, nr telefonu, stopień pokrewieństwa, adres.

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, oraz art. 9 ust. 2 lit. a, c, f, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podwykonawców udzielających świadczeń zdrowotnych, jak również przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, w tym na podstawie przepisów prawa, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, kontroli i audytów, organy ścigania, organy kontrolnym, organy systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia, jak również inne podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach lub jeśli okaże się konieczne do realizacji celów określonych w pkt. 3. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień określonych w pkt. a – c i e, możliwe jest skorzystanie z poczty elektronicznej i wysłanie wiadomości na adres e-mail: inspektor@rodo-krp.pl.

10. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora zostały podane Administratorowi bezpośrednio przez Pana/Panią, jak również Administrator może je otrzymać od: innych placówek medycznych (np. w przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu), pracodawcy kierującego Pana/Panią na badania, a gdy pacjentem jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona całkowicie lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – dane osobowe mogą być uzyskiwane od przedstawiciela ustawowego. W niektórych sytuacjach, w szczególności uzasadnionych stanem zdrowia, Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskane od innych osób, w szczególności od Pana/Pani osób bliskich. Dane osób, które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej, zostały podane Administratorowi przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. 

12. Korzystanie z usług w Administratora jest w pełni dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest obligatoryjne, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń zdrowotnych (poza sytuacjami konieczności ratowania życia lub zdrowia). W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.